Профил наручиоца

Назив наручиоца: Електротехничка школа „Михајло Пупин“

Адреса: Футошка 17, 21 000 Нови Сад

Врста наручиоца: Јавни наручилац

Категорија: Просвета

ПИБ: 101708719

Матични број: 08043361

Шифра делатности: 8532

Делатност: Средње образовање кадрова електроструке

Интернет страница: www.etspupin.edu.rs