Članci

Pedagoško-psihološka služba

Godišnji plan rada pedagoško-psihološke službe sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o programu rada stručnih saradnika u srednjoj školi, kao i konkretnim potrebama škole.
Stalni i periodični poslovi i zadaci grupisani su u šest područja rada:


Planiranje, programiranje, organizovanje i praćenje obrazovno-vaspitnog rada:
•    učešće u izradi pojedinih delova Godišnjeg plana i programa rada škole;
•    izrada godišnjeg i mesečnih operativnih planova za rad Službe;
•    učešće u aktivnostima oko upisa i raspoređivanja učenika po odeljenjima;
•    učešće u rešavanju molbi učenika, prigovora (doseljenja, promena obrazovnog profila, prigovora na ocenu, na izrečenu vaspitnu i disciplinsku meru i drugo);
•    formiranje dosijea odeljenja prvih razreda (priprema upitnika za učenike, njihove roditelje, anketiranje, testiranje, analiza dobijenih podataka, upoznavanje OS, OV, stručnih aktiva i NV sa rezultatima testiranja i anketiranja);
•    pedagoško-psihološko instruktivni rad sa nastavnicima u toku planiranja njihovog rada i u toku realizacije svih oblika obrazovno-vaspitnog rada:
•    obilazak nastave, ČOS-eva, dopunske i dodatne nastave, roditeljskih sastanaka;
•    individualni i grupni rada sa nastavnicima bez položenog stručnog ispita;
•    individualni i grupni rad sa nastavnicima bez prethodnog pedagoško-psihološkog obrazovanja;
•    individualni i grupni rad sa nastavnicima koji su prvi put odeljenske starešine;
•    planiranje i organizovanje predavanja stručnih lica iz oblasti i prevencija mentalnog i fizičkog zdravlja;
•    planiranje obilazaka nastave sa ciljem praćenja realizacije vaspitno-obrazovnih zadataka;

Učešće u realizaciji sadržaja nastavnog plana i programa:
•    učešće u realizaciji pojedinih sadržaja rada na ČOS-ovima, roditeljskim sastancima kao i obezbeđivanje predavača- voditelja razgovora iz oblasti fizičkog i mentalnog zdravlja, organizovanje i vođenje radionica iz oblasti bolesti zavisnosti, SIDA-e, humanizacije odnosa među polovima savremenih metoda učenja, osnova lepog ponašanja i slično;
•    individualni i grupni rad sa nastavnicima pri izradi pojedinih sadržaja programa nastave kao i njihovo upućivanje u nove savremene metode izvođenja nastave;
•    informisanje stručnih organa o rezultatima svojih ispitivanja i zapažanja u cilju racionalnijeg rešavanja problema;
•    priprema tema za stručno usavršavanje profesora iz oblasti životnih kriza, profesionalne orijentacije unapređivanja ocenjiavnja učenika, osavremenjivanja dodatnih oblika rada;
•    učešće u didaktičko-metodičkom i psihološko-pedagoškom pripremanju nastavnika za polaganje stručnog ispita (kroz kontinuirani individualni i grupni rad);
•    obuka grupe OS za radioničarski rad sa učenicima na ČOS-u u cilju unapređivanja mentalnog zdravlja;
•    obilazak nastave;

Rad sa učenicima:
•    psihološko-savetodavni rad sa učenicima (u zavisnosti od karaktera problema- teškoće i stepena izraženosti rad će se odvijati individualno ili grupno, periodično ili u kontinuitetu tokom cele školske godine);
•    učešće u otkrivanju talentovanih učenika, preporuka za učešće u IS Petnica i drugim oblicima dodatnog rada sa učenicima;
•    realizacija sadržaja iz oblasti profesionalnog informisanja, savetovanja i preorijentisanja;
•    praćenje rada učeničkog parlamenta;

Rad sa roditeljima:
•    kontinuirani rad sa roditeljima (individualni, sa malim grupama, preko roditeljskih sastanaka u smislu edukativnog i savetodavnog rada);
•    učešće u pedagoško-psihološkom obrazovanju roditelja obezbeđivanjem i organizovanjem kvalitetnih predavača iz oblasti mentalno-higijenske zaštite;
•    učešće u opštim roditeljskim sastancima;
•    prisustvo odeljenskim roditeljskim sastancima (po potrebi) a naročito kod odeljenskih starešina početnika;
•    učešće u radu saveta roditelja;

Analitičko-istraživački rad:
•    ispitivanje početne motivacije za obrazovni profil učenika prvih razreda i prikupljanje podataka preko upitnika za učenike i roditelje u cilju formiranja učeničkih dosijea odeljenja;
•    ispitivanje intelektualnih sposobnosti učenika prvih razreda;
•    ispitivanje profesionalnih interesovanja i želja učenika završnih razreda za nastavak školovanja ili ulazak u svet rada- pojedinačno i grupno;
•    ispitivanje i dalje praćenje efekata reformisanog plana i programa u eksperimenta-lnom odeljenju Autoelektronike;
•    učešće u analizi uspeha i drugih korelata u određenim periodima školske godine (u saradnji sa stručnim većima i pomoćnicima direktora);
•    učešće u ispitivanjima čiji nosioci su institucije ili pojedinci van njih, a čiji smo mi kao škola deo uzorka;
•    istraživanje o tehnikama i metodama učenja naših učenika (sa ciljem upoznavanja učenika sa savremenim metodama učenja kao što je formiranje individualnog načina učenja, mapiranje uma i dr.);
•    istraživanje o razlozima izostajanja sa nastave;
•    istraživanje odnosa učenik-nastavnik (anketiranje, analiza, prezentacija, sa obavezom adekvatnog povratnog informisanja ponaosob uprave, nastavnika i učenika);
•    izrada novog materijala o životnim krizama za nastavničko veće;
•    osmišljavanje i realizacija aktivnosti za članove nastavničkog veća u cilju prevazilaženja stresogenih efekata posla i jačanje kohezije članova nastavničkog veća, na inicijativu i u saradnji sa pomoćnikom direktora;

Ostali poslovi:
•    Održavanje seminara o ocenjivanju u saradnji sa internim i eksternim trenerom, i formiranje pravilnika o ocenjivanju;
•    Formiranje tima nastavnika iz svih grupa predmeta za pomoć učenicima sa negativnim ocenama;
•    Organizovanje radionice za podizanje nivoa tolerancije, razumevanja i komunikacionih veština za nastavnike, učenike i roditelje;
•    U saradnji sa nastavničkim većem korigovanje kodeksa ponašanja nastavnika;
•    učešće u radu stručnih organa škole;
•    saradnja sa stručnim institucijama (obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim, MUP-om  i drugo);
•    stručno usavršavanje kako individualno (praćenjem literature, konsultacijama), tako i učešćem u radu Aktiva pedagoga i psihologa srednjih škola Južnobačkog okruga, Sekcije pedagoga i psihologa republike Srbije, i učešćem na seminarima u organizaciji Ministarstva prosvete, Filozofskog fakulteta, saradnje sa nevladinim organizacijama koji nude stručnu saradnju i dr.;
•    vođenje dokumentacije o radu;
•    priprema za rad;
•    realizacija neplaniranih poslova i zadataka;Futer

Powered by Joomla!®. Designed by: download free joomla themes budget hosting Valid XHTML and CSS.