Документа

Нa овој стрaници можете преузети некa од докуменaтa који се односе нa рaд школе:

Информатор о раду школе

Развојни план рада школе

Школски програм

Извештај о раду школе

 

План рада школе

Статут школе


Извештај о раду директора

Закони и подзаконски акти

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе

Извештај тима за самовредновање

Правилници