Elektromehaničar automatike

Posted on Posted in Četvrti stepen

Elektrotehničar automatike je i dalje jedan od najperspektivnijih četvorogodišnjih zanimanja. Ima za cilj da učenike osposobi za praćenje automatski i poluautomatski upravljanih procesa proizvodnje kao i održavanje merne i regulacione tehnike u pogonima i postrojenjima.

Učenici se uvode u struku na II godini školovanja kroz predmet Elementi automatizacije u oviru kojeg se upoznaju sa mernim pretvaračima i njihovom primeomi u automatici.

Na III godini u okviru istog predmeta učenici se upoznaju sa detektorima signala greške, pojačavačima, regulatorima i izvršnim organima. Na III godini počinje i uvod u svet računarske tehnologije i programiranja  u okviru predmeta Računari i programiranje.
Učenici se na IV godini u okviru predmeta Merenja u automatici upoznaju sa različitim postupcima merenja. Predmet Računari u sistemima upravljanja uvodi učenike u svet savremenih, računarski upravljanih sistema uključujući i programibilne logičke kontrolere. Mikroprocesori sa elementima programiranja upoznaju učenike sa mikroprocesorima kao sastavnim delovima mikroračunarskih sistema i načinima njihovog programiranja. Sistemi automatskog upravljanja daju teorijsku osnovu automatizacije.

Škola je centar za automatiku u Srbiji koji poseduje mogućnosti za adekvatno obavljanje praktične nastave. Škola poseduje makete sa programobilnim logičkim kontrolerima i mikrokontrolerima,  i računare na kojima se mogu izvršiti simulacije rada složenih upravljačkih sistema. Na ovaj način učenici ne samo što dobijaju adekvatnu obuku za samostalni rad već i odličnu osnovu za dalje usavršavanje na nekima od viših škola i fakulteta.