Elektrotehničar energetike

Posted on Posted in Četvrti stepen

Da bi potrošači neprekidno dobijali električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cenu prenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata, svojim radom doprinose elektrotehničari energetike!

Opštim stručnim sadržajima u prve dve godine srednjeg obrazovanja (Osnove elektrotehnike, Tehničko crtanje, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici, Električna merenja, Elektronika), te posebnim programskim sadržajima za to usmerenje u završnim godinama obrazovanja (Merenja u elektroenergetici, Energetska elektronika, Električne instalacije i osvetljenje, Električne mašine sa ispitivanjem, Električne mreže, Električna postrojenja, Osnove automatskog upravljanja, Osnove mašinstva, Ekonomika), stiču se dobre teoretske osnove i znanja za poslove u praksi. Veštine za rad stiču se praktičnom nastavom u radionicama i specijalizovanim laboratorijama (za Električna merenja, Elektroniku, Električne mašine, Automatiku ), kao i nastavom u bloku (odlazak na teren, u radnu organizaciju).

Elektrotehničari energetike bave se poslovima u vezi s proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije. Rade u elektranama za proizvodnju električne energije, u razvodnim postrojenjima i trafostanicama te, u objektima za kontrolu i održavanje električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad generatora, energetskih transformatora i sl. U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj tabli, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanja kontrolisanih karakteristika (snage, napona i sl.) pravovremeno moraju preduzeti odgovarajuće mere. Elektrotehničari energetike rade i na održavanju električnih mašina u elektroenergetskom postrojenju. Planiraju i izrađuju tehničku dokumentaciju remonta celog postrojenja.

Elektrotehničari energetike proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzionišu vodove, analiziraju dijagrame opterećanja, utvrđuju broj i vrstu trafostanica. U izradi i održavanju električnih mreža kontrolišu mere zaštite od napona dodira, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona.

Budući elektrotehničar energetike mora biti precizan i savestan u radu, snalažljiv u nepredviđenim situacijama, sposoban za tehničko i analitičko rešavanje problema.

Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom četvorogodišnjeg trajanja i položenim maturskim ispitom, dobija se svedočanstvo elektrotehničara energetike.Nastavak školovanja  je moguć na svim smerovima elektrotehničkog fakulteta, a na smerovima Elektroenergetika i Energetska elektronika i mašine naročito.