Elektromehaničar za rashladne i termičke uređaje

Posted on Leave a commentPosted in Obrazovni profili
Na smeru rashladne i termo tehnike možete steći obrazovanje i praktična znanja iz oblasti koja je danas najpribližnija svakom čoveku kao korisniku uređaja koji nam olakšavaju svakodnevni život.
Uz kvalitetan i visokoobrazovani kadar te nastavnike praktične nastave sa višegodišnjim praktičnim iskustvima u školi i radu na terenu u realnim radnim uslovima, ovo zanimanje u sklopu trogodišnjeg obrazovanja daje punu praktičnu osposobljenost za rad sa svim vrstama termičkih i rashladnih uređaja te kako mogućnost zaposlenja u manjim firmama na poslovima održavanja sistema i kućnih uređaja tako i u industriji i manjim fabrikama na postavljanju i održavanju većih sistema tipa hladnjače ,klima sistema poslovnih objekata ,mega marketa i sl.Garancija sigurnog osposobljavanja za ovu delatnost je rad u školi u nedeljnom fondu od 2 časa u prvoj do 12 časova u drugoj i trćoj godini školovanja, 90 časaova godišnje u firmama sa velikim rashladnim sistemima i mogućnost obavljanja prakse jednom nedeljno u trećoj godini u privatnim servisima te rad na terenu (jedan đak jedan serviser).

Najčešći način nalaženja zaposlenja odmah po završetku srednje škole upravo i jeste putem privatnih servisa u kojima đaci u zajedničkom radu sa serviserima iskazuju svoje maksimalne radne sposobnosti te ih servisi zadržavaju kao svoje buduće radnike. Ovo nikako ne znači da je potisnuta mogućnost nastavka školovanja koje se putem vanrednog školovanja u našoj školi može završiti sa četvrtim i petim stepenom stručnosti.Ukoliko se ukaže interes (dobar uspeh učenika ) prohodnost ka višim školama tehničkih usmerenja je takođe moguća bez dodatnih ispita,a po bodovnom sistemu željene škole.

Prednost trećeg stepena u ovom usmerenju je što dak po završetku školovanja može naći posao u gotovo bilo kojoj oblasti elektro struke (instalater, automatičar, klimatizer na vozilima, malim i velikim rashladnim sistemima, termičar, varilac) zbog sveobuhvatnosti nastavnog programa i rada koji se najčešće prilagođava uslovima na terenu, te razvija kreativne i radne sposobnosti,a zbog neprekidnog usavršavanja i redizajniranja aparata u domaćinstvu .

Elektrotehničar energetike

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Da bi potrošači neprekidno dobijali električnu energiju odgovarajućih karakteristika, uz ekonomičnu cenu prenosa i maksimalnu zaštitu ljudi i objekata, svojim radom doprinose elektrotehničari energetike!

Opštim stručnim sadržajima u prve dve godine srednjeg obrazovanja (Osnove elektrotehnike, Tehničko crtanje, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici, Električna merenja, Elektronika), te posebnim programskim sadržajima za to usmerenje u završnim godinama obrazovanja (Merenja u elektroenergetici, Energetska elektronika, Električne instalacije i osvetljenje, Električne mašine sa ispitivanjem, Električne mreže, Električna postrojenja, Osnove automatskog upravljanja, Osnove mašinstva, Ekonomika), stiču se dobre teoretske osnove i znanja za poslove u praksi. Veštine za rad stiču se praktičnom nastavom u radionicama i specijalizovanim laboratorijama (za Električna merenja, Elektroniku, Električne mašine, Automatiku ), kao i nastavom u bloku (odlazak na teren, u radnu organizaciju).

Elektrotehničari energetike bave se poslovima u vezi s proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije. Rade u elektranama za proizvodnju električne energije, u razvodnim postrojenjima i trafostanicama te, u objektima za kontrolu i održavanje električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad generatora, energetskih transformatora i sl. U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj tabli, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanja kontrolisanih karakteristika (snage, napona i sl.) pravovremeno moraju preduzeti odgovarajuće mere. Elektrotehničari energetike rade i na održavanju električnih mašina u elektroenergetskom postrojenju. Planiraju i izrađuju tehničku dokumentaciju remonta celog postrojenja.

Elektrotehničari energetike proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzionišu vodove, analiziraju dijagrame opterećanja, utvrđuju broj i vrstu trafostanica. U izradi i održavanju električnih mreža kontrolišu mere zaštite od napona dodira, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona.

Budući elektrotehničar energetike mora biti precizan i savestan u radu, snalažljiv u nepredviđenim situacijama, sposoban za tehničko i analitičko rešavanje problema.

Sa završenom srednjom elektrotehničkom školom četvorogodišnjeg trajanja i položenim maturskim ispitom, dobija se svedočanstvo elektrotehničara energetike.Nastavak školovanja  je moguć na svim smerovima elektrotehničkog fakulteta, a na smerovima Elektroenergetika i Energetska elektronika i mašine naročito.

Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Usmerenje  Elektrotehničar za termičke i rashladne uređaje je  u današnje vreme veoma perspektivno i atraktivno zbog konkretnog rada  koji svoje efekte pokazuje  trenutno i  nama svima   poželjne , brze naplativosti . Obrazovanje  traje četiri godine pri čemu se stiče osnova za eventualni nastavak  školovanja  na petom i šestom stepenu stručnosti kao i mogućnost upisa tehničkih fakulteta.

Upoznavanje sa strukom počinje već u prvom razredu kroz opšte stručne predmete Osnove elektrotehnike I, Tehničko crtanje i Praktičnu nastavu. U tim predmetima se stiču opštestručna znanja neophodna za sva četvorogodišnja zanimanja u nivou elektrotehničara.

U drugom razredu se pored opštestručnih predmeta (Osnove elektrotehnike II, Električna merenja, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici , Praktična nastava ) izučava  i užestručni predmet specifičan za ovo zanimanje – Električne instalacije osvetljenja.

U trećem razredu dominiraju užestručni predmeti: Električne mašine sa ispitivanjem, Elektrotermički uređaji, Rashladni uređaji,Energetska elektronika i Osnove mašinstva.

Četvrti razred obiluje stručnim predmetima: Elektromotorni pogon, Osnove automatskog upravljanja, i nastavak stručnih predmeta sa treće godine: Električne mašine sa ispitivanjem, Elektrotermički uređaji, Rashladni uređaji.
U školi postoje dobro opremljeni kabineti i laboratorije za sve stručne predmete, tako da se sva teorijski stečena znanja na vežbama proveravaju u na laboratorijskim vežbama.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz maturskog rada koji se piše iz nekog od gore navedenih predmeta ( po sopstvenom izboru) i pismenog ispita iz maternjeg jezika i jednog izbornog predmeta takođe iz nekog od gore navedenih predmeta. Po završetku maturskog ispita učenici dobijaju diplomu elektrotehničara elektronike.
Na  smeru rashladne i termo tehnike četvrtog stepena možete naučiti  da  montirate, demontirate ili popravite  sledeće uređaje koji su nam u kući:  stonu lampu,halogenu lampu, rešo, kvarcnu grejalicu, termoakumulacionu peć,šporet sa klasičnim ringlama i ravnom pločom,sve vrste bojlera(i onaj u kuhinji i u kupatilu), veš mašine i mašine za pranje sudova,frižidere (kako one najmanje u hotelskim sobama  tako i one najveće u koje se slobodno i uspravno možete uvući i sakriti), a osim njih postoje i hladnjače za više desetina vagona robe i kao najzanimljivije i trenutno ekonomski  najisplativije klima uređaje kojih je sve više po stanovima i poslovnim prostorima. Kao nagrada za  Vaš trud i rad pri zaposlenju posle  završene škole možete ostvarivati zavidnu mesečnu  zaradu.

Elektrotehničar elektronike

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Elektrotehničar elektronike – jedno od osam četvorogodišnjih zanimanja koje može da se izučava u ETŠ „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu. Upoznavanje sa strukom počinje već u prvom razredu kroz opšte stručne predmete Osnove elektrotehnike I, Tehničko crtanje i Praktičnu nastavu. U tim predmetima se stiču opštestručna znanja neophodna za sva četvorogodišnja zanimanja u nivou elektrotehničara.

U drugom razredu se pored opštestručnih predmeta ( Osnove elektrotehnike II, Električna merenja, Elektrotehnički materijali, Primena računara u elektrotehnici , Praktična nastava ) izučavaju i užestručni predmeti specifični za ovo zanimanje. To su Elektronika I  i  Osnove telekomunikacija. U trećem razredu dominiraju užestručni predmeti: Merenja u elektronici, Elektronika II, Digitalna elektronika, Elektronski pojačavači, Računari i programiranje. Četvrti razred obiluje stručnim predmetima: Elektronski medicinski uređaji, Osnove automatskog upravljanja, Mikroprocesori sa elementima programiranja, Visokofrekvencijska elektronika i Elektroenergetika.

U školi postoje dobro opremljeni kabineti i laboratorije za sve stručne predmete, tako da se sva teorijski stečena znanja na vežbama proveravaju na laboratorijskim vežbama.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz maturskog rada koji se piše iz nekog od gore navedenih predmeta ( po sopstvenom izboru) i pismenog ispita iz maternjeg jezika i jednog izbornog predmeta takođe iz nekog od gore navedenih predmeta. Po završetku maturskog ispita učenici dobijaju diplomu elektrotehničara elektronike. Mogućnosti zapošljavanja su u mnogim preduzećima koja se bave proizvodnjom elektronske i telekomunikacione opreme, audio i video opreme, opreme za video nadzor, elektronskih medicinskih uređaja, održavanjem te opreme ili u servisima za servisiranje te opreme.

Elektrotehničarima elektronike su takođe otvorena vrata na mnogim smerovima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, kao i ostalim tehničkim fakultetima u Srbiji, pošto sem dobre stručne osnove dobijaju i dobru osnovu iz matematike koja je neophodna za upis tehničkih fakulteta. Učenici, naravno, sa diplomom četvorogodišnjeg obrazovanja mogu da upišu i ostale fakultete koji ne moraju biti tehničke orijentacije.

Elektrotehničar telekomunikacija

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Ako želite da naučite više o telekomunikacijama, jednom od najrazvijenijih trendova naprednih tehnologija ovo je pravi izbor.
Da biste  lakše doneli odluku i opredelili se za ovaj smer navodimo neke od tehnologija koje ćete izučavati u naredne četiri godine.
Telekomunikacije se poslednjih desetak godina ubrzano menjaju , menjajući i način na koji živimo. Novi načini komunikacija, pre svega Internet, doneli su revoluciju  u brzini prenosa informacija. Izgrađene su telekomunikacione mreže velikih kapaciteta za prenos velikog broja informacija.

U pristupne mreže bez kojih nema distribucije podataka do krajnjih korisnika dodaju se novi uređaji i polako se uvode savremeni mediji (optička vlakna). Optički kablovi (fiber-optic cable), predstavljaju najveći napredak u razvoju medija. Trenutno se koriste kao okosnica mreže ali se očekuje velika primena i kao veza do krajnjeg korisnika. Učićete  tehnologiju digitalne pretplatničke linije xDSL, ISDN  mrežu integrisanih službi,  KDS (kablovski distributivni sistem i njegove servise , digitalni ćelijski sistem  GSM itd.
Ovo je samo deo naprednih komunikacionih tehnologija koje mnogi od Vas koriste ili su  čuli za njih a sada im se pruža mogućnost da nešto o njima i nauče.

Možete učestvovati i u bogatom programu aktivnosti i sekcija u našoj školi. Svake godine organiziraju se ekskurzije, posete sajmovima elektronike, obrazovanja (gde i mi aktivno učestvujemo) i Sajmu knjiga.U okviru praktične nastave posetićete Telekom, Novkabel i druge firme koje se bave telekomunikacijama. Po mogućnosti organizujemo i prezentacije  opreme, merenja i spajanja optičkih kablova, kao i montaže i programiranje centrala.

Ako ste radoznali i želite više da naučite učinite pravi korak i upišite smer Elektrotehničar telekomunikacija.
Ovaj smer Vam pruža mogućnost zaposlenja u mnogim državnim i privatnim firmama koje se bave izgradnjom i održavanjem telefonskih i računarskih mreža i aparata.

Na Fakultet tehničkih nauka svake godine upisuje se velik broj naših učenika ,a velika je prohodnost i na druge fakultete.

Elektromehaničar automatike

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Elektrotehničar automatike je i dalje jedan od najperspektivnijih četvorogodišnjih zanimanja. Ima za cilj da učenike osposobi za praćenje automatski i poluautomatski upravljanih procesa proizvodnje kao i održavanje merne i regulacione tehnike u pogonima i postrojenjima.

Učenici se uvode u struku na II godini školovanja kroz predmet Elementi automatizacije u oviru kojeg se upoznaju sa mernim pretvaračima i njihovom primeomi u automatici.

Na III godini u okviru istog predmeta učenici se upoznaju sa detektorima signala greške, pojačavačima, regulatorima i izvršnim organima. Na III godini počinje i uvod u svet računarske tehnologije i programiranja  u okviru predmeta Računari i programiranje.
Učenici se na IV godini u okviru predmeta Merenja u automatici upoznaju sa različitim postupcima merenja. Predmet Računari u sistemima upravljanja uvodi učenike u svet savremenih, računarski upravljanih sistema uključujući i programibilne logičke kontrolere. Mikroprocesori sa elementima programiranja upoznaju učenike sa mikroprocesorima kao sastavnim delovima mikroračunarskih sistema i načinima njihovog programiranja. Sistemi automatskog upravljanja daju teorijsku osnovu automatizacije.

Škola je centar za automatiku u Srbiji koji poseduje mogućnosti za adekvatno obavljanje praktične nastave. Škola poseduje makete sa programobilnim logičkim kontrolerima i mikrokontrolerima,  i računare na kojima se mogu izvršiti simulacije rada složenih upravljačkih sistema. Na ovaj način učenici ne samo što dobijaju adekvatnu obuku za samostalni rad već i odličnu osnovu za dalje usavršavanje na nekima od viših škola i fakulteta.

Tehničar mehatronike

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Očekivani ciljevi stručnog obrazovanja

Mehatronika nije nova tehnička grana, već novonastali pristup koji naglašava neophodnost ujedinjavanja i snažnog međudelovanja različitih područja tehnike. Mehatronika predstavlja kombinaciju mašinstva, elektronike, softverskog inženjerstva i upravljanja. Sa pojavom ove naučne discipline, javila se potreba za obrazovanjem stručnih kadrova iz ove oblasti.
U toku četvorogodišnjeg školovanje učenici stiču potrebna znanja i veštine za funkcionalno povezivanje elektro, mašinskih i informatičkih tehnologija. Učenici usvajaju znanja iz elektronike, teorije sistema automatskog upravljanja, merenja, mehanike, hidraulike, pneumatike, računarstva i robotike.

Nakon završetka školovanja učenici će biti osposobljeni za rad i održavanje kompleksne opreme i sistema, koji se sastoje od elektrotehničkih (elektronskih), mašinskih, optičkih, automatizovanih i računarskih sklopova, za nadziranje složenih procesa u pogonima i projektovanje automatskih sistema, mašina i alata.

Tehničar mehatronike uslužno (servisno) održava i popravlja složenu opremu i sisteme (automatizovane, odnosno kompjuterski vođene) u proizvodnoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim procesima, mernoj opremi i sl.

Laboratorije su opremljene svim potrebnim uređajima za lako i uspešno savladavanje gradiva (jedan učenik-jedan računar, ispitni stolovi za: elektrotehniku, hidrauliku, pneumatiku, robotska stanica, itd.)

Svoje školovanje učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti na svim tehničkim fakultetima i višim školama, prvenstveno u području mašinstva, elektrotehnike, elektronike i informatike. Većina tehničkih fakulteta u Srbiji školuje inžinjere mehatronike. U evropi postoji veliki broj tehničkih fakulteta na kojima se izučava mehatronika kao poseban smer, ili se na mašinskim smerovima izučava Mehatronika kao jedna naučna disciplina.

Tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji omogućava praćenje savremenih tokova nauke i tehnologije i biće neophodan u savremenim proizvodnim pogonima.

Elektrotehničar multimedije

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Multimedija predstavlja savremen oblik izražavanja kombinacijom slika, animacija, zvuka i videa. Multimedijalni sistemi se sastoje od hardverskih i softverskih komponenti za izradu multimedijalnih sadržaja u audio i video produkciji, oglašavanju, web dizajnu, multimedijalnim prezentacijama.

Osnovni cilj smera elektrotehničara multimedije jeste da učenici steknu osnovna znanja iz oblasti audio i video tehnike i multimedija i da ta znanja primene u praksi. Svi stručni predmeti sastoje iz tri dela: teorije, laboratorijskih vežbi i praktične nastave. Nastavne teme koje se obrađuju na časovima teorije dodatno se utvrđuju na laboratorijskim vežbama a stečeno znanje se praktično primenjuje u RTV servisima i televizijskim studijima.

Iz oblasti audio tehnike obrađuju se teme kao što su: mikrofoni, zvučnici, slušalice, ozvučavanje, načini snimanja zvuka, audio pojačavači, studijska tehnika, CD plejer…. Laboratorijske vežbe se odrađuju u opremljenim laboratorijama,  savremenim mernim instrumentima i alatima (oscoloskopima, frekvencmetrima, digitalnim unimer-ma, analizatorima spektra itd.) i odgovarajućim maketama i uređajima. Iz oblasti video tehnike obrađuju se teme kao što su : radio i TV prijemnik, video-rekorder, digitalne kamere, telekino, TV studio, video režija, satelitska i kablovska televizija, reportažna kola, video nadzor. Laboratorijske vežbe se, kao i u audio tehnici, obavljaju u dobro opremljenim laboratorijama sa savremenim mernim instrumentima i uređajima.

Iz oblasti multimedija učenici će steći osnovna znanja i sposobnosti za primenu  savremenih softverskih alata za kreiranje animacija i obradu video signala, izradu WEB stranica na internetu. Vežbe se obavljaju na računarima uz primenu digitalnih foto aparata i kamera.

Praktična nastava se u prve dve godine obavlja u školi gde će učenici naučiti sve o izradi štampanih pločica,primeni lemilica,vakuum pumpica i ostalih elektronskih alatki.U trećoj i četvrtoj godini praktična nastava se obavlja u servisima i TV studijima gde učenici primenjuju  znanje stečeno u školi.

Učenici će takođe biti osposobljeni za pravilno korišćenje i održavanje digitalnih audio i video uređaja, moći će da se uključe i u sve poslove interne, satelitske i kablovske televizije, kao i u različite oblasti primene audio i video uređaja (video nadzor, elektronska kontrola i obezbeđenje i slično ). Pored svega navedenog,nastavnim planom i programom predviđeno je sticanje znanja iz oblasti računara i telekomunikacija što omogućava širok spektar zanimanja i povećava mogućnost zapošljavanja.

Elektrotehničar računara

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Danas se život ne može zamisliti bez računara. Kad to kažemo, mislimo na to, da nam je danas potreban u svim oblastima, što za rad, a što i za zanimaciju. Njegov spoljašnji izgled nam deluje možda prost, ali njegova unutrašnjost je zamršena raznim komponentama, čipovima i ostalim delovima. Svaki računar ima mogućnost da se usavršava dodavanjem, menjanjem i popravkom raznih delova. Računar nam omogućava razne zanimacije kao što su npr. pisanje, crtanje, igranje raznih igrica, slušanje muzike, gledanje filmova itd.

Elektrotehničar računara je tradicionalno najatraktivniji smer u našoj školi. Svake godine upisuju se po dva razreda, pri čemu učenici na upisu ostvaruju od  90 do 100 bodova.

Nakon završetka smera elektrotehničar računara učenici su osposobljeni: za proveravanje ispravnosti komponenti računara, dijagnostifikovanje kvara određene komponente računara, sklapanje i rasklapanje računara, poznavanje arhihekture računarskog sistema i principa rada svake njene komponente, instalacije raznih operativnih sistema, podešavanje interneta, umrežavanje računara, instalacije antivirusnih programa, korišćenje uslužnih programa, instalacije i održavanje aplikativnih programa, kao i programiranje aplikativnih programa, programiranje video igrica i rad sa bazama podataka, poznavanje arhihekture PLC kontrolera i programiranje PLC kontrolera.

Da bi se uspešno sproveo dosta zahtevan nastavni program na smeru računari, kabineti gde se odvija nastava moraju biti dobro opremljeni. Naša škola je odlično opremljena, nastava se izvodi po principu jedan učenik na jednom računaru. Kabineti sadrže bolje računare i svake godine kabineti se opremaju  novijim i savremenijim računarima.

Na početku smo rekli da smer elektrotehničar računara upisuju elitniji đaci, koji kao takvi nakon završetka srednjoškolskog školovanja mogu da rade u nekom servisu računara ili u nekom preduzeću za administriranje računarske mreže, ali  90% učenika upisuju tehničke fakultete. Kod većine se razvija još veća ljubav prema računaru te se upisuju na smer računari na Fakultetu tehničkih nauka, gde postižu zapažene uspehe.

Učenici računarskog smera postižu zavidne rezultate na raznim takmičenjima iz Programiranja, Računara, Elektronike, Energetike kao i drugih predmeta. Znajući sve to, možete lako zaključiti šta je najbolje za vas.

Elektrotehničar procesnog upravljanja

Posted on Leave a commentPosted in Četvrti stepen

Pred nama se nalazi jedno novo i veoma atraktivno zanimanje. Novootvoreni smer TEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA  je odgovor savremenim potrebama iz oblasti elektrotehnike. Tehnološkim razvojem privrede i dolaskom nove tehnologije na naše prostore neophodno je bilo formirati obrazovni profil koji će u potpunosti pratiti savremenu tehnologiju iz oblasti industrijske elektroenergetike.

Smer TEHNIČAR PROCESNOG UPRAVLJANJA predstavlja sintezu više disciplina elektrotehnike kao što su: energetika , automatika, elektronika. Zato ovaj smer predstavlja veoma perspektivno zanimanje jer obuhvata materiju koja se konstantno razvija i usavršava.

Smer obuhvata sledeće oblasti: Elektronika i Energetska elektronika, Električne mašine, Električne instalacije, Elemente automatizacije, Mikrokontrolere, Upravljanje električnim pogonima, Programabilne logičke kontrolere, Električna merenja, Primenu računara, Računarsko upravljanje i programiranje. Smer predstavlja odličnu priliku za ambiciozne učenike koji žele da steknu najnovija saznanja iz ovih oblasti ali i one koji razmišljaju o daljem školovanju.

Budući maturanti će imati veoma širok spektar znanja iz oblasti savremene industrijske automatike. Školovanje koje traje četiri godine  podeljeno je na dva osnovna dela. Prve dve godine se izučavaju opšte stručni predmeti koji predstavljaju osnovu, dok se u druge dve godine izučavaju uže stručni predmeti. Većina stručnih predmeta je organizovana tako da se sastoje iz teorijskog dela i laboratorijskih vežbi. Kroz laboratorijske vežbe učenici praktično proveravaju mnoge teorijske principe kao i usvojeno znanje. Pojedini predmeti obuhvatju i blok praksu. Ovaj vid prakse je zamišljen tako da učenici idu u radne organizacije kako bi videli praktičnu primenu savremene tehnologije u industrijskim sistemima.

Na kraju četvorogodišnjeg školovanja budući maturanti dobijaju diplomu Elektrotehničara procesnog upravljanja i sa njom mogu konkurisati na sve fakultete u zemlji. Na Elektrotehničkim fakultetima učenici mogu nastaviti svoje studiranje na usmerenju za računarstvo i automatiku ili na smeru za energetsku elektroniku i pretvarače, na taj način je zaokružena celina kroz celokupno školovanje.